ximage
arrow arrow

OMM

image

Транспорт

image

Политика на квалитет

image

Контакт информации

АД за неметали "Огражден", ул.Маршал Тито бр.239, Струмица Р.Македонија

повеќе
image

Рудник за Фелдспат

Според сите геолошки критериуми фелдспатната руда претставува своевиден уникат, и како таква е една од ретките на балканските простори и пошироко.

Целокупната технологија за експлотација претставена преку процесите на: дупчење, минирање, утовар, транспорт, дробење и сепарирање се врши целосно од страна на машинскиот парк на фирмата.

Контрола на квалитетот во сите фази на експлотација на фелтспатот, резултира со печат на потврден производ согласно ISO 9001:2000 селективно според барањата на купувачите. Употребата на фелдспатната руда во различни фази на припрема е насочена кон керамичката, порцеланската и стаклената индустрија.

Палета на производи

Автоматизирана технолошка линија за производство на мелен и сепариран фелдспат
Новите пазарни трендови бараат нискоенергетски машини за производство, вклучено и соодветни системи за обеспрашување  кои како краен ефект имаат за цел исполнување на обврските спрема средината, како и користење на што е можно помала енергија.

По трансформирањето на претпријатието во приватната сопственост, посебно во последните неколку години е забележан енормен раст на инвестирање во европски технологии во процесите на дробење, мелење, сушење, сепарирање и обеспрашување на системот за производство на фелдспат.

Целокупниот  систем на производство опфаќа повеќе фази:

  • Сушење со припрема на ТНГ еколошко гориво и горилник од типот - Waishaupt.
  • Мелење (Super Orion-Alpine)
  • Воздушна класификација со класификатори,
  • Високо фрекфентни сита - Mongensen,
  • Складирање во силоси и магазински простори.

Инвестирањето во автоматизирани технологии од еминентни европски производители: Hosokawa Alpine, Allgaier, Morgensen, Waishaupt, Metso Minerals  и др. во сите фази на производство се покажа како исклучително продуктивно, ефикасно и корисно како за самата фирма така и за нашите купувачи, одговарајки на сите барања како по квантитет и квалитет, а истовремено и запазувајќи ја обврската за чиста и здрава еколошка средина.

image
image