За нас

Кои сме ние

АД за неметали "Огражден" е формирано 1955 год во Струмица како рударска организација со едноставно име "Рудник".

Основа за формирање на рудникот била расположивата сyровинска база распространета на терените на планината Огражден. Планина која во себе криела многу неоткриени и неиспитани минерални суровини и била предизвик за осовременување на технолошките процеси и изградба на нови капацитети неопходни за понатамошен развој на организацијата.

Рудник за Калцит

  Рудници

  Рудник за Фелдспат

  Според сите геолошки критериуми фелдспатната руда претставува своевиден уникат, и како таква е една од ретките на балканските простори и пошироко.Целокупната технологија за експлотација претставена преку процесите на: дупчење, минирање, утовар, транспорт, дробење и сепарирање се врши целосно од страна на машинскиот парк на фирмата.
  Контрола на квалитетот во сите фази на експлотација на фелтспатот, резултира со печат на потврден производ согласно ISO 9001:2000 селективно според барањата на купувачите. Употребата на фелдспатната руда во различни фази на припрема е насочена кон керамичката, порцеланската и стаклената индустрија.

  Палета на производи

  Рудник за Фелдспат

  Галерија

  Рудници

  Рудник за Калцит

  Рудникот Мемешли, минеролошки e од калцитски тип, а петрографски претставува мермеризиран варовник и како таков е еден од ретките во Република Македонија. Се карактеризира со висок степен на искористување на експлоатираниот материјал што е во функција на неговата развојна програма.
  Третира експлоатација на повеќе квалитети условени од потребите на градежната, прехранбената и хемиската индустрија. Постоечката опрема за дробење и сепарирање од статички и мобилен тип има за цел да произведува градежни фракции во широк дијапазон како сепариран песок од 0-4 мм, 4-8 мм, 8-16 мм, 16-32 мм, 0-60 мм и др.

  Палета на производи

  За сите фази на експлоатирање како и за подготовка на материјалот се грижи расположливиот машински парк на фирмата.

  Рудник за Калцит

  Галерија

  Наши вредности:

  Функционалност и ефикасност на сите нивоа на работа во фирмата

  Целосно посветени кон своите купувачи како и задоволување на нивните потреби и барања

  Навремено исполнување на поставените обврски и задачи во чиј фокус секогаш е купувачот како и во однос на цената, квалитетот на производот и начинот на испорака

  Спроведување на системот за квалитет ISO 9001-2008 во што активно се вклучени вработените од сите нивоа, со што се добива постојано подобрување на квалитетот на нашите произоди и услуги

  Квалитетот како синоним за препознатливост на "Огражден"

  Обезбедување на врвни производи и профит како услов за понатамошен раст и развој

  Заштита на човековата околина

  Други услуги

  Транспорт

  Транспортни услуги

  Освен основната дејност АД за неметали "Огражден" Струмица се занимава и со трговија на големо и мало. Поседува сопствен возен парк на камиони приколичари и автоцистерни IVECO, со кои се превзема суровината од производствените погони, а воедно врши и транспортни услуги на други фирми.

  Шпедитерски услуги

  АД за неметали "Огражден" Струмица има сопствена шпедиција која посредува и врши услуги во надворешно-трговско работење со ино-партнерите како и увоз-извоз.

  Транспорт

  Галерија

  Контакт

  Контакт информации

  Се вчитува...
  Дојде до грешка, Ве молиме обидете се повторно.
  Вашата порака е испратена. Ви благодариме!