Годишно собрание 31.5.2024

Врз основа на член 384, 387 став 388, 388-а и 388-б од ЗТД, Одброт на директори на АД за Неметали „Огражден“ Струмица, објавува Повик за свикување на годишно собрание на акционери на АД за Неметали „Огражден“ Струмица за ден 31.5.2024 година (петок) со почеток во 09 часот.

Во прилог се дневниот ред и сите пропратни документи за ова годишно собрание.